Stručni socijalni rad

 

Stručni rad u Ustanovi za odrasle i starije “Kučevo” organizovan je kroz aktivnosti prijema, procene, planiranja i evidentiranja korisnika.

U stručnom radu se koriste tehnike procene potreba potencijalnih korisnika kroz analizu uputne dokumentacije, intervju sa korisnikom i srodnicima i opservacija ponašanja korisnika.

Članovi stručnog tima u sastavu socijalni radnik,psiholog,pravnik,zdravstveni radnik vrše prijem korisnika kao i početnu procenu .

Na osnovu identifikovanih prioritetnih potreba, definišu se teškoće koje se mogu javiti, cilj koji se želi postići, indikatori i aktivnosti za postizanje ciljeva.

Po završetku perioda adaptacije , formira se plan zaštite, kojim se definišu sve usluge potrebne korisniku. Ovaj plan se definiše na osnovu važnih informacija o događajima u životu korisnika, sposobnostima staranja o sebi i okruženju, prilikama, rizicima, mogućnostima, izraženim potencijalima osobe.

Individualni plan zaštite za kontinuirano pružanje usluge donosi stručni tim u saradnji sa uputnim centrom za socijalni rad, zajedno sa korisnikom usluga.

U daljem radu, prate se efekti pruženih usluga i po potrebi se aktivnosti koriguju, a u cilju maksimalnog iskorišćenja potencijala korisnika. Aktivnosti se sprovode kroz individualni i grupni rad.

Stručni radnici za proteklu godinu dostavljaju Godišnji izveštaj za svakog korisnika o sveukupnom njegovom statusu i isti se dostavlja uputnim centrima za socijalni rad.