Novčana socijalna pomoć

 

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenim Zakonom.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 1. ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara;
 2. ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;
 3. ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po ovom zakonu u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;
 4. ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Izuzetno, pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica ako centru za socijalni rad da saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Fotokopija lične karte ( za pojedinca i odrasle članove domaćinstva)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ( za podnosioca zahteva i članove porodice),
 3. Ako je lice u braku- Izvod iz matične knjige venčanih
 4. Ako je lice razvelo brak- Presuda o razvodu braka
 5. Uverenje o imovnom stanju od službe za katastra nepokretnosti
 6. Ako je lice nezaposleno- Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje idpostave Kučevo, ukoliko je lice mlađe od 60 godina ( žene) i 65 godina ( muškarci)
 7. Ako je radni odnos prestao- Rešnje o prestanku radnog odnosa
 8. Ako je podnosilac zahteva ili neko od članova porodice u radnom odnosu- potvrda od firme o visini ličnog dohotka
 9. Ako podnosilac zahteva ili neko od članova porodice ostvaruje prihode po drugom osnovu- Dokaz o ostavrenim prihodima ( ček od penzije i dr.)
 10. Ako je podnosilac zahteva vlasnik putničkog autmobila ili teretnog vozila- Dokaz o vlasništvu ( sabraćjna dozvola)
 11. Uverenje Poreske uprave Kučevo da se ne duži porezima i doprinosima
 12. Ako lice ima amloletnu decu školskog uzrastva- Potvrde o redovnom pohađanju nastave
 13. Radno nesposobna lica ( maloletna deca na redovnom školovanju i starija nesposobna lica) dužna su da dostave dokaz o pokretanju sudskog postupka radi utuživanja srodnika koji su po zakonu obavezni da izdržavaju
 14. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije ( za podnosioca zahteva i članove porodice)
 15. Izjavu dva svedoka overenu od strane mesne kancelarije o broju članova domaćinstva