Новчана социјална помоћ

 

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеним Законом.

Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:

 1. ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 2. ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 3. ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 4. ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.

Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица ако центру за социјални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Фотокопија личне карте ( за појединца и одрасле чланове домаћинства)
 2. Извод из матичне књиге рођених ( за подносиоца захтева и чланове породице),
 3. Ако је лице у браку- Извод из матичне књиге венчаних
 4. Ако је лице развело брак- Пресуда о разводу брака
 5. Уверење о имовном стању од службе за катастра непокретности
 6. Ако је лице незапослено- Уверење националне службе за запошљавање идпоставе Кучево, уколико је лице млађе од 60 година ( жене) и 65 година ( мушкарци)
 7. Ако је радни однос престао- Решње о престанку радног односа
 8. Ако је подносилац захтева или неко од чланова породице у радном односу- потврда од фирме о висини личног дохотка
 9. Ако подносилац захтева или неко од чланова породице остварује приходе по другом основу- Доказ о оставреним приходима ( чек од пензије и др.)
 10. Ако је подносилац захтева власник путничког аутмобила или теретног возила- Доказ о власништву ( сабраћјна дозвола)
 11. Уверење Пореске управе Кучево да се не дужи порезима и доприносима
 12. Ако лице има амлолетну децу школског узраства- Потврде о редовном похађању наставе
 13. Радно неспособна лица ( малолетна деца на редовном школовању и старија неспособна лица) дужна су да доставе доказ о покретању судског поступка ради утуживања сродника који су по закону обавезни да издржавају
 14. Уверење о држављанству Републике Србије ( за подносиоца захтева и чланове породице)
 15. Изјаву два сведока оверену од стране месне канцеларије о броју чланова домаћинства