Hraniteljstvo

 

Hraniteljstvo je smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova, i s kojom Centar zaključuje ugovor o hraniteljstvu sa jednim članom porodice — hraniteljem.

Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.

Ko može biti smešten u hraniteljsku porodicu?

U hraniteljsku porodicu smeštaju se deca (maloletnici) bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo se može produžiti i posle 18. godine ako dete ima smetnje u psihofizičkom razvoju i nesposobno je da se samo stara o sebi, odnosno ako je na redovnom školovanju, ali u ovom poslednjem slučaju samo do navršene 26. godine.

U hraniteljsku porodicu može biti smešteno i dete pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u ponašanju ili u psihofizičkom razvoju.

Ko odlučuje o zasnivanju hraniteljstva?

Hraniteljstvo se zasniva odlukom Centra za socijalni rad. Ako je dete starije od 10 godina i sposobno za rasuđivanje, za hraniteljstvo je neophodna i njegova saglasnost, a ako je pod roditeljskim staranjem ili starateljstvom, potrebna je i saglasnost roditelja odnosno staratelja.

Pravila pri izboru porodice

Dete se smešta u porodicu što bližu njegovom mestu porekla, i to, kad god je moguće i u interesu deteta, u srodničku porodicu). Braća i sestre po pravilu se smeštaju u istu hraniteljsku porodicu. U jednu hraniteljsku porodicu može se smestiti najviše troje dece (dvoje ako je reč o deci sa smetnjama u razvoju).

Podobnost hranitelja

Hranitelj može biti samo osoba za koju je procenjeno da će se starati o detetu u njegovom najboljem interesu. Hranitelj ne može biti osoba koja je:

  • potpuno ili delimično lišena roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti;
  • obolela od bolesti koja može štetno delovati na hranjenika;
  • osuđena za krivično delo protiv braka i porodice, polne slobode ili života i tela.

Budući hranitelj podnosi dokumente kojima dokazuje da je podoban, a stručnjaci Centra razgovaraju s njim i svim članovima njegove porodice o svim bitnim okolnostima i motivaciji za hraniteljstvo.

Hraniteljska licenca

Hranitelj treba da završi poseban program obuke i dobije licencu za bavljenje hraniteljstvom od posebne ustanove — Centra za porodični smeštaj i usvojenje. Licenca važi dve godine.

Prestanak hraniteljstva

Hraniteljstvo prestaje:

  • kada dete navrši 18 godina života ili stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;
  • kada dete bude usvojeno;
  • kada umru dete ili hranitelj (u slučaju smrti hranitelja prednost pri zasnivanju novog hraniteljstva ima osoba koja je s njim živela u istom domaćinstvu);
  • raskidom hraniteljstva, o čemu odlučuje Centar, na zahtev hranitelja i/ili roditelja, ili ako sam Centar ustanovi da za time više nema potrebe ili da hranitelj više nije podoban za tu dužnost.

Ako hraniteljstvo prestane pre punoletstva deteta, o njemu se dalje staraju roditelji, a ako nema roditeljskog staranja, dalje odlučuje Centar.