Dokumentacija za smeštaj u ustanovu za odrasle i starije „Kučevo“ u Kučevu

 
 1. Zahtev za smeštaj
 2. Izjava volje da želi smeštaj i izjava o učešću u troškovima smeštaja
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uverenje o državljanstvu
 5. Fotokopija lične karte
 6. Fotokopija overene zdravstvene knjižice
 7. Fotokopija pezijskog čeka ili drugih primanja, sa Potvrdom/Izveštajem banke da korisnik nije-jeste opteretio svoja primanja( kreditna sposobnost)
 8. Medicinska dokumentacija koaj mora da sadrži:
  • Bris grla i nosa,
  • Izveštaj psihijatra ili neuropsihijatra o kontraindikacijama u vezi smeštaja u ustanovu,
  • Izveštaj infektologa da nema kontraindikacija za smeštaj u ustanovu ( Hbs Ag, ANTI HCV, HIV 1+2)
  • Lekarsko uverenje za smeštaj ( obrazac) mora da sadrži:
   • laboratorijeske analize ( krvan slika, sedimentacija, transaminaze, kreatinin, pregled urina, pregled stolice na parazite)
   • Očitan RTG –snimak pluća
   • EKG
  • Ukoliko poseduje- priložiti otpusnu listu i sličnu medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem lečenju.
 1. Izjavu srodnika ( ukoliko korisnik ima srodnike) da želi da učestvuje u plaćanju troškova smeštaja, i dokaz da je kod nadležnog suda pokrenut postupak za utuženje srodnika radi učešća u izdržavanju

Dokumentacija se predaje nadležnom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta korisnika.