Dodatak za pomoć i negu drugog lica

 

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe.

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruje lice ako to pravo ne može da ostvari po drugom pravnom osnovu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

DECA

 1. Zahtev;
 2. Original medicinska dokumentacija ili overene fotokopije, gde je najmanje jedan nalaz lekara specijaliste sa mišljenjem da je potreba tuđa nega i pomoć;
 3. Rešenje o kategorizaciji ( za mal.dete). original ili overna fotokopija;
 4. Original Izvoda iz MK rođenih;
 5. Overena zdravstvena knjižica.

ODRASLA LICA

 1. Zahtev;
 2. Original medicinska dokumentacija ili overene fotokopije, gde je najmanje jedan nalaz lekara specijaliste sa mišljenjem da je potreba tuđa nega i pomoć;
 3. Fotokopija lične karte;
 4. Original Izvoda iz MK rođenih;
 5. Overena zdravstvena knjižica;
 6. Potvrda- Uverenje Poreske uprava da li je lice bilo u evidenciji osiguranika PIO poljoprivrednika ili samostalnih delatnosti( da li je bilo, do kada i da li je sada)